Hukuki tanım olarak gerçek kişilere, diğer bir ifade ile de yaş sınırı olmaksızın bireylere ait olan verilerin korunmasını ve belirli şartlarla kullanılmasını düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Kanun, AB 95/46/EC Veri Koruma Direktifinden ilham alınarak hazırlanmış olup ilgili Direktifin yerine Avrupa Birliği kapsamında 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girmiş olan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlu hükümler içermektedir.

Kanun, Türkiye’de verilerin korunmasına yönelik olarak ortaya çıkan ilk kanuni düzenleme olması nedeniyle, kişisel verilere ulaşan, bu verileri saklayan, kullanan, aktaran Kanun’da yer alan ifadeyle kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilere daha önce karşılaşmadıkları birçok yeni yükümlülük ve sorumluluklar getirmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmemesi ve Kanun’un ihlali halinde 1.000.000 TL’ye kadar para cezası ve ilgililere dört yıla kadar hapis cezası öngören kanuni yaptırımlar göz önüne alındığında mevzuata süratli ve eksiksiz bir entegrasyon şirketler için hayati önem taşımaktadır.

İlgili kanun yükümlülüklerinin özellikle tüzel kişiler (Limited ve Anonim Şirketler, Dernekler, Vakıflar vb.) tarafından yerine getirilebilmesi için İLHANLI/BAŞER hukuk bürosu olarak kurumların faaliyet alanlarına ve iş süreçlerine göre farklılık gösteren hukuki ve idari ihtiyaçlarına göre aksiyon planları oluşturmakta ve şirketlerin Kanun’a uyum süreçlerini başlangıç aşamasından itibaren bizzat yürütmekteyiz.

Kanuna uyum sağlanması bir kerelik bir faaliyet olmayıp bilgi teknolojilerinin, idari prosedürlerin ve hukuki danışmanlığın bir arada yürütüldüğü bir süreç olarak anlaşılmalıdır. Veri koruması kurumunuzda bir kültür haline gelmeli ve dijital çağa ayak uydurmanız adına müşterilerinizin verilerinin güvende olduğunu göstermeniz gerekmektedir. Biz bu kültürü hukuki uyum sürecimiz ile birlikte kurumunuzda veri koruma bilincini oluşturmak adına gerekli eğitimleri vermek ve dünyanın en etkin yazılım altyapılarına sahip iş ortaklarımız ile bilgi teknolojileri tarafında da ihtiyaçlarınıza çözümler bulmak adına hizmetinizdeyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin her türlü sorunuz için bizlere kvkk@ilhanlibaser.com adresinden ulaşabilirsiniz.

KVKK Uyum Checklist:

  • Faaliyetlerinizde Kullandığınız Sözleşmelerin Revize Edilmesi
  • Aydınlatma Metni Hazırlanması
  • İlgili Kişi Başvuru Süreçlerinin Yönetimi
  • Kişisel Veri İşleme Envanterinin Oluşturulması
  • İdari ve Teknik Süreç Yönetimi Politikalarının Oluşturulması
  • Veri Sorumluları Sicili Kayıt Sürecinin Yönetimi
  • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının Hazırlanması