İŞ BAŞVURUSU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA FORMU

İŞ BAŞVURUSU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA FORMU

ILHANLI/BASER Hukuk Bürosu (Av.Metin İlhanlı, Av.Benan İlhanlı ve Av.Emir Ali Başer bundan böyle ILHANLI/BASER olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle siz değerli aday çalışanlarımız başta olmak üzere, ILHANLI/BASER ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 • Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

ILHANLI/BASER olarak bizler siz değerli aday çalışanlarımıza karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve başta Kanun olmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, öğrenim durumu, mesleki bilgiler, katılım sağlanmış kurslar, yabancı dil bilgisi vb.)  yine anılan yasalara uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz. 

 • Kişisel Verilerin İşleme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar

ILHANLI/BASER nezdinde bulunan ve toplanan mevcut kişisel veriler tabi olunan mevzuatlarda öngörülen işleme talimatlarına, bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve ILHANLI/BASER’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirmesine istinaden gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanarak işlenecek ve yine aynı amaçlar mukabilinde, iş ortakları ve tedarikçiler ile operasyonel olarak gerekli durumlarda Kanun hükümlerine uygun olarak paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ILHANLI/BASER nezdinde mevzuat ile ticari teamüllerin gerektirdiği şekilde ve hukuki zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenmekte ve muhafaza edilmekte olup muhafaza süresi sonunda imha edilecektir. 

Yukarıda açıklanan kapsamda işlenen kişisel verileriniz yalnızca elektronik ortamda depolanmak amacıyla ILHANLI/BASER’in işbirliği içerisinde olduğu 3. Kişilerin elektronik platformlarında saklanmak üzere aktarılabilir. 

 • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değerli aday çalışanlarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan ILHANLI/BASER’e başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler Buna göre, aday çalışanlarımız,

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, 
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,  
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler. 
 • Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

 1. Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. Velibaba Apt. No:35 D:9 Kadıköy İstanbul merkez adresine yazılı olarak veya;
 2. ILHANLI/BASER’e daha önce bildirilen ve ILHANLI/BASER’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@ilhanlibaser.com adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

Bu yollar haricinde aday çalışanlarımız yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
 5. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

 • Başvuruların Cevaplandırılması

ILHANLI/BASER’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.