KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA FORMU

 

ILHANLI/BASER Hukuk Bürosu (Av. Metin İlhanlı, Av. Benan İlhanlı ve Av. Emir Ali Başer bundan böyle ILHANLI/BASER olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle başta siz değerli bülten katılımcılarımız olmak üzere ILHANLI/BAŞER ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 2. b) Doğru ve güncel olarak,
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

 1. d) İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz. 
 • İşlenen Kişisel Veri Tipleri, İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanakları

ILHANLI/BAŞER olarak bizler siz değerli bülten katılımcılarımıza hizmet verebilmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Tarafınıza ait ad-soyad ve e-posta bilgileriniz Kanun’un 5/2 fıkrasının c bendi uyarınca ILHANLI/BAŞER tarafından bülten gönderim faaliyetinin yerine getirilmesi için işlenecektir. 

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından işleneceği belirtilen tüm veriler ILHANLI/BAŞER’e sunucu ve altyapı hizmet sağlayan iş ortağı şirketler ile Kanun’da belirtilen şartlarda veya açık rızanızın varlığı halinde paylaşılabilecektir. 

 • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değerli bülten katılımcılarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan ILHANLI/BAŞER’e başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler 

Buna göre, ilgili kişiler;

 

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, 
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,  
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler. 


 • Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

 1. Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. Velibaba Apt. No:35 D:9 Kadıköy İstanbul merkez adresine yazılı olarak veya;
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ILHANLI/BAŞER’e daha önce bildirilen ve ILHANLI/BAŞER’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@ilhanlibaser.com adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

 

Bu yollar haricinde siz bülten katılımcılarımız tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

 

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
 5. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

 1. Başvuruların Cevaplandırılması

ILHANLI/BAŞER’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.